Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemene vragen:

 • Wat is een perspectiefverklaring?

  In Nederland werken steeds meer mensen op flexibele basis. Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. En toch kom je zonder vast contract maar moeilijk in aanmerking voor een hypotheek. Met een perspectiefverklaring komt een eigen woning voor een flexwerker een stap dichterbij.

  De perspectiefverklaring kijkt naar de toekomstige mogelijkheden van de flexwerker om een inkomen te vergaren. De verklaring is gebaseerd op een (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager. Daarnaast hechten hypotheekverstrekkers ook belang aan het eigen oordeel van uitzendbureaus over de (toekomstige) inzetbaarheid van de uitzendkracht. Daartoe behoort onder andere een kritische blik op het cv, werkervaring, referenties, eerdere beoordelingen en persoonlijke gesprekken. Uitzendkrachten moeten minimaal een jaar via één en hetzelfde uitzendbureau aan het werk zijn om een beroep te kunnen doen op de perspectiefverklaring.

Vragen voor flexwerkers:

 • Kan een zzp’er ook gebruik maken van de perspectiefverklaring?

  Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. Voor zzp’ers is een andere regeling waarbij zij na 1 jaar mogelijk een hypotheek kunnen krijgen. Voor meer informatie over die regeling verwijzen wij naar https://www.nhg.nl/het-krijgen-van-nhg/een-hypotheek-voor-ondernemers/

 • Wat als ik geen perspectiefverklaring krijg?

  Indien u geen perspectiefverklaring ontvangt, kunt u hierover contact opnemen met uw werkgever. Hier is geen klachtenprocedure voor.

 • Ik werk als uitzendkracht al langer bij dezelfde inlener maar nog niet lang genoeg via het huidige uitzendbureau (52 weken) om een Perspectiefverklaring te kunnen krijgen. Is daar wat aan te doen?

  Ja, als u bij dezelfde inlener al eerder een jaar lang hebt gewerkt via een ander uitzendbureau, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een Perspectiefverklaring. Klik hier voor de nadere voorwaarden.

 • Welke hypotheekverstrekkers ondersteunen de Perspectiefverklaring?

  Een groot aantal hypotheekverstrekkers ondersteunt het initiatief van de Stichting Perspectiefverklaring. Een actueel overzicht treft u hier aan.

 • Hoe kan ik als flexwerker een perspectiefverklaring aanvragen?

  Een perspectiefverklaring mag alleen worden afgegeven door een uitzendonderneming die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staat. Het register is op deze website te raadplegen. Neem in ieder geval contact op met de intercedent van de uitzendonderneming waarbij u werkzaam bent. De intercedent kan u vertellen of de uitzendonderneming is geregistreerd bij de Stichting Perspectiefverklaring en hoe het proces verder verloopt.

Vragen voor uitzendondernemers:

 • Hoe vindt de inkomensvaststelling plaats?

  Voor het verstrekken van een Perspectiefverklaring dient er een inkomensvaststelling plaats te vinden, met inachtneming van de op die verklaring genoemde uitgangspunten. Dit inkomen dient te worden ingevuld op de werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring gaat hierbij uit van de volgende componenten:

  1. Bruto jaarsalaris

  Toelichting: Om het bruto jaarsalaris voor de Perspectiefverklaring te berekenen wordt door het uitzendbureau uitgegaan van het basissalaris (exclusief overwerk, toeslagen e.d.) in de voorafgaande periode van 13 weken. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met vier om te komen tot het actuele bruto jaarsalaris.

  1. Vakantietoeslag
  2. 13e maand
  3. Eindejaarsuitkering

  Toelichting: Vakantietoeslag en een eventuele vaste 13e maand of vaste eindejaarsuitkering(niet afhankelijk van bedrijfsresultaat) moeten zo nodig worden omgerekend naar een bedrag per jaar.

  1. Onregelmatigheidstoeslag
  2. Overwerk (inclusief overwerktoeslag)
  3. Provisie

  Toelichting: Deze drie componenten kunnen conform de uitgangspunten van de werkgeversverklaring alleen worden meegenomen als hier structureel sprake van is. In dat geval moet worden uitgegaan van het bedrag van de laatste 12 maanden.

  1. Eventuele overige inkomenselementen
 • Moet ik op de werkgeversverklaring van een uitzendkracht het veld 'verklaring voortzetting dienstverband' invullen?

  Voor uitzendkrachten in fase A, B, 1 of 2 is dit niet van toepassing en hoef je dit veld niet in te vullen. Voor uitzendkrachten die bij beëindiging van fase B of 3 naar fase C of 4 gaan, kan in dit veld wel aangegeven worden dat het een tijdelijk dienstverband is met de intentie voor onbepaalde tijd. In dat laatste geval moet uit een arbeidsovereenkomst blijken dat de voortzetting van het contract niet afhankelijk is van een opdracht of project.

 • Wanneer vindt de initiële inspectie plaats en wat is de vervolgfrequentie?

  Zoals opgenomen in de norm onder punt 9 kan de initiële inspectie (aanvangsinspectie) pas uitgevoerd worden als minimaal 2 aanvragen (waarvan minimaal 1 echte aanvraag) het gehele proces hebben doorlopen en een uiteindelijke beoordeling door de Perspectief Taxateur heeft plaatsgevonden. De perspectief-verklaring dient hierbij volledig opgesteld te worden maar niet ondertekend te worden door de Perspectief Taxateur.

  De inspectie-instelling zal bij de initiële inspectie niet kunnen vaststellen dat de perspectief-verklaring voldoet aan alle de gestelde eisen omdat deze nog niet uitgegeven kunnen worden. Er zal dus een afwijking opgenomen worden op dit punt.

  Deze afwijking is bij de initiële inspectie afdoende hersteld als aan alle overige normeisen wordt voldaan en als is vastgesteld dat de perspectiefverklaringen alleen niet zijn ondertekend door de Perspectief Taxateur.

  Na de initiële inspectie dient binnen 1 jaar een vervolginspectie (reguliere inspectie) plaats te vinden. Na de vervolginspectie dienen reguliere inspecties steeds binnen 2 jaar na de voorgaande inspectie plaats te vinden.

 • Dienen alle gesprekken door de Perspectief Taxateur zelf uitgevoerd te worden?

  Het is mogelijk dat de juridische werkgever over een gekwalificeerde Perspectief Taxateur beschikt en de gesprekken overlaat aan de intercedent van de onderneming waarvoor de backoffice en het werkgeverschap worden verzorgd, onder voorwaarden dat:

  - de Perspectief Taxateur overal zicht op krijgt,
  - de Perspectief Taxateur de uiteindelijk beoordeling doet en de Perspectief Verklaring verstrekt (of niet) én
  - de Perspectief Taxateur waar nodig rechtstreeks met de aanvrager/flexwerker kan communiceren en niet alleen via de intercedent.

  De Perspectief Taxateur moet er wel op toezien dat alle gesprekken voldoen aan de normen (met name norm 3.2.5).

 • Wat is digitaal gewaarmerkt middels een gecertificeerd PDF?

  Digitaal waarmerk: een gecertificeerd PDF moet gelezen worden als een read only PDF: een PDF die niet door de ontvanger veranderd kan worden. Dit is een instelling in Adobe en kan dus door alle uitzendbureaus gedaan worden.

 • Wat verstaan we onder een label?

  Dat is de merknaam waarmee de uitzender zich in de markt profileert. Dus Yacht bijv. is een label van Randstad.

 • Kan een payrollbedrijf zich aanmelden bij de Stichting Perspectiefverklaring ?

  Geldverstrekkers willen in het kader van de Perspectiefverklaring een eigen oordeel van de werkgever ontvangen over de toekomstige inzetbaarheid van de werknemer. Om als werkgever een dergelijk oordeel te kunnen geven, is het noodzakelijk dat regelmatig contact plaatsvindt met de werknemer. Payrollbedrijven die aan dit vereiste voldoen (en hun ter beschikking gestelde werknemers dus regelmatig zien en spreken), kunnen meedoen aan de Perspectiefverklaring. Daarnaast gaat de ABU samen met andere partijen de mogelijkheid onderzoeken of de verklaring ook kan worden uitgegeven door payrollbedrijven die hun ter beschikking gestelde werknemers niet regelmatig zien en spreken (bijvoorbeeld bedrijven die uitsluitend backofficediensverlening aanbieden).

 • Wat zijn de totale kosten voor een uitzendonderneming ?


 • Hoe kan ik geregistreerd uitzendonderneming worden?

  U dient zich hiervoor aan te melden bij de Stichting Perspectiefverklaring. Aanmelden kan via de website. Wij raden aan dat u eerst kennisneemt van de eisen waaraan uw onderneming moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor registratie. Deze eisen zijn opgenomen in de Normenset Perspectiefverklaring en in het Programma van Eisen Uitzendondernemingen. Zo heeft u onder meer een perspectief-taxateur nodig en dient u bepaalde processen in te richten.

Vragen voor hypotheekverstrekkers:

 • Hoe kan ik als hypotheekverstrekker deelnemen aan SPV?

  Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de Stichting Perspectiefverklaring, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting.

 • Hoe kan ik als hypotheekverstrekker checken of de ontvangen verklaring juist is?

  Op deze website kunt u het register raadplegen en het certificaat controleren. Alleen uitzendondernemingen die door een onafhankelijke inspectie-instelling zijn goedgekeurd worden opgenomen in het register en zijn gerechtigd om een perspectiefverklaring af te geven.

Hypotheekverstrekkers