Home Uitzendbureau

Uitzendbureau

Een perspectiefverklaring is een document waarmee een flexwerker een hypotheek aan kan vragen. Als werkgever kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de zekerheid voor uw uitzendkrachten. Met de perspectiefverklaring kunt u hen de mogelijkheid bieden om een hypotheek af te sluiten.

Om als uitzendbureau een perspectiefverklaring uit te mogen geven moet u voldoen aan een aantal eisen. Ook zijn er eisen aan de persoon die de verklaring afgeeft (de zogenaamde Perspectief Taxateur) en aan de werkwijze. Al deze eisen zijn nodig om de hypotheekverstrekkers de zekerheid te geven dat er zorgvuldig is gehandeld bij de uitgifte van de verklaring. Alleen geregistreerde uitzendondernemingen mogen een perspectiefverklaring verstrekken.

Bekijk hier de norm

Bekijk hier het register

Als u als uitzendonderneming maar een beperkt aantal aanvragen voor een perspectiefverklaring per jaar krijgt, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van een Externe Perspectief Taxateur. Deze Externe Perspectief Taxateur is gecertificeerd en is daarmee gekwalificeerd om perspectiefverklaringen af te geven. Als u gebruik maakt van een Externe Perspectief Taxateur hoeft u zich niet aan te melden en wordt uw uitzendonderneming niet geregistreerd in het register van de Stichting. In het Register Externe Perspectief Taxateurs kunt u zien van welke Externe Perspectief Taxateurs u gebruik kunt maken.

Zie voor meer informatie over de Externe Perspectief Taxateur

Uitzendondernemers vragen:

 • Moet een buitenlands diploma gevalideerd worden?

  Als de arbeidsmarktscan onderdeel uitmaakt van het aanvraagproces van een perspectiefverklaring, mag een buitenlands diploma beoordeeld worden door de perspectieftaxateur. In dit geval is er al een jaar werkervaring en is het uitzendbureau in staat te beoordelen of de uitzendkracht beschikt over de benodigde vaardigheden en kennis.

  Als de arbeidsmarktscan als los produkt wordt gebruikt, moet een buitenlands diploma wel gevalideerd worden.

  Bij twijfelgevallen is het raadzaam het diploma te laten valideren door Nuffic.

 • Hoe vindt de inkomensvaststelling plaats?

  Voor het verstrekken van een Perspectiefverklaring dient er een inkomensvaststelling plaats te vinden, met inachtneming van de op die verklaring genoemde uitgangspunten. Dit inkomen dient te worden ingevuld op de werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring gaat hierbij uit van de volgende componenten:

  1. Bruto jaarsalaris

  Toelichting: Om het bruto jaarsalaris voor de Perspectiefverklaring te berekenen wordt door het uitzendbureau uitgegaan van het basissalaris (exclusief overwerk, toeslagen e.d.) in de voorafgaande periode van 13 weken. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met vier om te komen tot het actuele bruto jaarsalaris.

  1. Vakantietoeslag
  2. 13e maand
  3. Eindejaarsuitkering

  Toelichting: Vakantietoeslag en een eventuele vaste 13e maand of vaste eindejaarsuitkering(niet afhankelijk van bedrijfsresultaat) moeten zo nodig worden omgerekend naar een bedrag per jaar.

  1. Onregelmatigheidstoeslag
  2. Overwerk (inclusief overwerktoeslag)
  3. Provisie

  Toelichting: Deze drie componenten kunnen conform de uitgangspunten van de werkgeversverklaring alleen worden meegenomen als hier structureel sprake van is. In dat geval moet worden uitgegaan van het bedrag van de laatste 12 maanden.

  1. Eventuele overige inkomenselementen
 • Moet ik op de werkgeversverklaring van een uitzendkracht het veld 'verklaring voortzetting dienstverband' invullen?

  Voor uitzendkrachten in fase A, B, 1 of 2 is dit niet van toepassing en hoef je dit veld niet in te vullen. Voor uitzendkrachten die bij beëindiging van fase B of 3 naar fase C of 4 gaan, kan in dit veld wel aangegeven worden dat het een tijdelijk dienstverband is met de intentie voor onbepaalde tijd. In dat laatste geval moet uit een arbeidsovereenkomst blijken dat de voortzetting van het contract niet afhankelijk is van een opdracht of project.

 • Wanneer vindt de initiële inspectie plaats en wat is de vervolgfrequentie?

  Zoals opgenomen in de norm onder punt 9 kan de initiële inspectie (aanvangsinspectie) pas uitgevoerd worden als minimaal 2 aanvragen (waarvan minimaal 1 echte aanvraag) het gehele proces hebben doorlopen en een uiteindelijke beoordeling door de Perspectief Taxateur heeft plaatsgevonden. De perspectief-verklaring dient hierbij volledig opgesteld te worden maar niet ondertekend te worden door de Perspectief Taxateur.

  De inspectie-instelling zal bij de initiële inspectie niet kunnen vaststellen dat de perspectief-verklaring voldoet aan alle de gestelde eisen omdat deze nog niet uitgegeven kunnen worden. Er zal dus een afwijking opgenomen worden op dit punt.

  Deze afwijking is bij de initiële inspectie afdoende hersteld als aan alle overige normeisen wordt voldaan en als is vastgesteld dat de perspectiefverklaringen alleen niet zijn ondertekend door de Perspectief Taxateur.

  Na de initiële inspectie dient binnen 1 jaar een vervolginspectie (reguliere inspectie) plaats te vinden. Na de vervolginspectie dienen reguliere inspecties steeds binnen 2 jaar na de voorgaande inspectie plaats te vinden.

 • Dienen alle gesprekken door de Perspectief Taxateur zelf uitgevoerd te worden?

  Het is mogelijk dat de juridische werkgever over een gekwalificeerde Perspectief Taxateur beschikt en de gesprekken overlaat aan de intercedent van de onderneming waarvoor de backoffice en het werkgeverschap worden verzorgd, onder voorwaarden dat:

  - de Perspectief Taxateur overal zicht op krijgt,
  - de Perspectief Taxateur de uiteindelijk beoordeling doet en de Perspectief Verklaring verstrekt (of niet) én
  - de Perspectief Taxateur waar nodig rechtstreeks met de aanvrager/flexwerker kan communiceren en niet alleen via de intercedent.

  De Perspectief Taxateur moet er wel op toezien dat alle gesprekken voldoen aan de normen (met name norm 3.2.5).

 • Wat is digitaal gewaarmerkt middels een gecertificeerd PDF?

  Digitaal waarmerk: een gecertificeerd PDF moet gelezen worden als een read only PDF: een PDF die niet door de ontvanger veranderd kan worden. Dit is een instelling in Adobe en kan dus door alle uitzendbureaus gedaan worden.

 • Wat verstaan we onder een label?

  Dat is de merknaam waarmee de uitzender zich in de markt profileert. Dus Yacht bijv. is een label van Randstad.

 • Kan een payrollbedrijf zich aanmelden bij de Stichting Perspectiefverklaring ?

  Geldverstrekkers willen in het kader van de Perspectiefverklaring een eigen oordeel van de werkgever ontvangen over de toekomstige inzetbaarheid van de werknemer. Om als werkgever een dergelijk oordeel te kunnen geven, is het noodzakelijk dat regelmatig contact plaatsvindt met de werknemer. Payrollbedrijven die aan dit vereiste voldoen (en hun ter beschikking gestelde werknemers dus regelmatig zien en spreken), kunnen meedoen aan de Perspectiefverklaring. Daarnaast gaat de ABU samen met andere partijen de mogelijkheid onderzoeken of de verklaring ook kan worden uitgegeven door payrollbedrijven die hun ter beschikking gestelde werknemers niet regelmatig zien en spreken (bijvoorbeeld bedrijven die uitsluitend backofficediensverlening aanbieden).

 • Wat zijn de totale kosten voor een uitzendonderneming ?


 • Hoe kan ik geregistreerd uitzendonderneming worden?

  U dient zich hiervoor aan te melden bij de Stichting Perspectiefverklaring. Aanmelden kan via de website. Wij raden aan dat u eerst kennisneemt van de eisen waaraan uw onderneming moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor registratie. Deze eisen zijn opgenomen in de Normenset Perspectiefverklaring en in het Programma van Eisen Uitzendondernemingen. Zo heeft u onder meer een perspectief-taxateur nodig en dient u bepaalde processen in te richten.

Hypotheekverstrekkers